ശുശ്രൂഷക്കാര്‍

        

DSC_0223        DSC_0233        DSC_0227

      Mr.Varghesekutty George                                        Mr.Grace Jacob John                                    Mr.Eldhose K.P

S Eapen       DSC_0226          DSC_0224

                 Mr.Skariah Eapen                                                                     Ajin Noby                                                        Abin Noby 

Kiran John     joel benny   

                 Kiran John                                                                     Joel Benny